Meer informatie

Laatste aanpassingen augustus 2019

 

Algemene informatie:

zie  de folder 

 

Inhoudelijke informatie;

zie het informatieboekje 

 

Medicatie

  1. Protocol medicijnbeheer en -verstrekking
  2.  Protocol medische handelingen

 

Klachtenreglement:

Met ingang van 1 januari 2018 is dit aangepast en inzichtelijk op onze website. Het betreft de volgende twee documenten:

  1. De uitdeelbrief Klachtenregeling Zorgboerderij Het Haaksbergerveen
  2. Klachtenreglement

 

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

1. Beschrijving AVG van zorgboerderij Het Haaksbergerveen

2. Register van verwerkingsactiviteiten van zorgboerderij Het Haaksbergerveen

 

Calamiteitenprotocol:

De gemeente Enschede heeft een calamiteitenprotocol ontwikkeld. Als zorgaanbieder onderschrijven wij dit protocol en handelen conform.

De gemeente schrijft:

"Er kan zich helaas altijd een calamiteit voordoen. De eerste zorg gaat dan vanzelfsprekend uit naar het slachtoffer en zijn/haar gezin. De overheid kan niet voorkomen dat er soms zaken mis gaan en moet die illusie ook niet willen wekken. Met het protocol calamiteiten jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning willen we de calamiteiten beperken en de afhandeling daarvan in goede banen leiden". Leest u hiervoor verder het protocol door op de link hieronder te klikken.

 

 Calamiteitenprotocol Enschede

 

Risicotaxatie Kind-veiligheid:

Zorgboerderij Het Haaksbergerveen werkt met het zogenaamde LIRIK-Model (Licht-Instrument-Risicotaxatie-Kindveiligheid-Jeugdzorg).

Hieronder hebben wij een deel uit de folder geplaatst om u een indruk te geven wat dit inhoudt.

Veiligheid van jeugdigen is een belangrijk aandachtspunt voor iedereen die werkt met ouders of jeugdigen.Een goede inschatting van de veiligheid in de thuissituatie is noodzakelijk om jeugdigen die risico lopen op mishandeling, verwaarlozing of misbruik te kunnen beschermen en adequate hulp te kunnen verlenen. Deze beoordeling is niet gemakkelijk; de beschikbare informatie is vaak summier of gekleurd en het ontbreekt aan criteria voor het wegen van zorgen en risico’s. Mede hierdoor is de beoordeling van de veiligheid gevoelig voor persoonsgebonden invloeden en valkuilen zoals een tunnelvisie of een vertekend beeld. Om professionals te ondersteunen bij een zorgvuldige beoordeling van de veiligheid van jeugdigen ontwikkelde het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) het Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid (LIRIK). De LIRIK is een checklist die professionals helpt om op basis van de beschikbare informatie systematisch te beoordelen of een jeugdige thuis veilig is en of er risico is op kindermishandeling in de toekomst. De LIRIK vraagt op gestructureerde wijze naar uit onderzoek bekende signalen, risicofactoren en beschermende factoren voor  kindermishandeling en leidt tot een expliciet en onderbouwd oordeel over aard en ernst van de huidige en toekomstige veiligheid van de jeugdige.

Doel

Veiligheids- en risicotaxatie
De LIRIK is bedoeld om een vermoeden van kindermishandeling te onderkennen en het risico op kindermishandeling in de nabije toekomst in te schatten. De checklist helpt de professional zijn professionele oordeel over het vermoeden van kindermishandeling en de mogelijke risico’s te benoemen en onderbouwen.
Onder kindermishandeling verstaan we hier opvoedingssituaties waarin de jeugdige zich niet goed kan ontwikkelen omdat de opvoedingssituatie onveilig, bedreigend of direct schadelijk is en de verantwoordelijke volwassene(n) niet in de basale behoeften van de jeugdige (kunnen) voorzien.
In de LIRIK staat kindermishandeling door primaire opvoeder(s) centraal. Daarmee bedoelen we de ouders of andere volwassenen die de eerstverantwoordelijken zijn voor de opvoeding en verzorging van de jeugdige. De LIRIK is niet bedoeld voor het signaleren van  kindermishandeling door derden (bijvoorbeeld de buurman of leerkracht) of voor jeugdigen die een gevaar zijn voor zichzelf of anderen.
De LIRIK is ook niet bedoeld om het risico in te schatten dat een jeugdige binnen een instelling slachtoffer van misbruik, mishandeling of verwaarlozing wordt.

Wilt u meer informatie hierover, laat het dan even weten. Wij sturen u een folder toe.Hidden
Klik op de kaart om een route te plannen vanaf het geselecteerde punt of plan vanaf adres: